Kamerbrief over bescherming van de horizontale privacy

Minister Dekker stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de bescherming van horizontale privacy centraal. Dit sluit aan bij de ambitie van het kabinet om in te zetten op het beschermen van de privacy van burgers onderling.

1. Inleiding

Technologie biedt geweldige kansen. De ontwikkelingen rond gezichts- en spraakherkenning, big data, geïntegreerde algoritmes en de steeds verdergaande koppeling van apparaten via het internet (‘internet of things’) zorgen voor nieuwe applicaties die ons leven op tal van punten vergemakkelijken. Tegelijkertijd
confronteren die ontwikkelingen ons ook met nieuwe risico’s. Door het toenemende gebruik en de koppeling van persoonlijke data, wordt het risico dat de privacy van individuele personen in het geding komt groter.

Tegen die achtergrond stelt het kabinet zich als doel dat burgers zich vrij en veilig voelen in een digitaliserende wereld. Om dit doel te bereiken moeten burgers, bedrijven en instellingen zich meer bewust worden van de risico’s op het gebied van privacy, zodat ze daar zelf beter rekening mee kunnen houden. Waar de
privacy in het gedrang komt, moeten mensen meer mogelijkheden hebben om daar tegen op te treden. En waar nodig worden de normen voor privacybescherming door de overheid versterkt.

In deze brief staat de bescherming van horizontale privacy centraal. Dit sluit aan bij de ambitie van het kabinet om in te zetten op het beschermen van de privacy van burgers onderling.

Met horizontale privacy wordt gedoeld op de privacy tussen burgers onderling en tussen burgers en bedrijven. Zij onderscheidt zich daarmee van de verticale privacy, die betrekking heeft op de relatie burger-overheid. De focus op de
horizontale privacy betekent niet dat technologische ontwikkelingen niet ook gevolgen kunnen hebben voor de verticale privacy. Integendeel, die gevolgen krijgen dan ook aandacht in andere trajecten. De horizontale privacy is daarentegen een onderwerp dat onderbelicht is, terwijl de voortschrijding van de techniek wel om meer aandacht daarvoor vraagt.

Tegen die achtergrond heb ik toegezegd met een kabinetsvisie op de bescherming van horizontale privacy te komen. Met deze brief doe ik mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze toezegging gestand. In overeenstemming met de motie-Rutte5 besteed ik in een bijlage bij deze brief ook aandacht aan de initiatiefnota ‘Onderlinge privacy’ van het lid van uw Kamer Koopmans.

Verder lezen bij de bron
Renco Schoemaker
Recente berichten van Renco Schoemaker (bekijk alles)
    Nederlandse vertaling ISO 31000 ‘Risicomanagement’ gepubliceerd
    Vervolgonderzoek Algemene Rekenkamer op stelsel basisregistraties