Aanpassingen Uitvoeringswet AVG

Eind oktober heeft Minister Dekker voor Rechtsbescherming de Kamer geïnformeerd over te volgen aanpassingen aan de Uitvoeringswet van de Algemene verordening gegevensbescherming. Voor sommige verwerkingen van persoonsgegevens is een wetswijziging nodig om een sterkere grondslag vast te leggen. Ook geeft de Minister aan voor welke andere punten er nog overlegd wordt of een wetswijziging noodzakelijk is, of dat er een andere oplossing voorhanden is.

Wat is de Uitvoeringswet?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening. Dit betekent dat decentrale overheden en betrokkenen rechtstreeks aan de regels gebonden zijn en zich ook direct op de bepalingen kunnen beroepen. In tegenstelling tot een richtlijn hoeft een verordening niet te worden omgezet in nationale wetgeving. De AVG biedt, net als de meeste Europese verordeningen, de lidstaten echter nog wel ruimte om bepaalde keuzes te maken. In Nederland zijn deze uitgewerkt in de Uitvoeringswet AVG.

Eerste ervaringen

Om ervoor te zorgen dat de Uitvoeringswet tijdig kon worden aangenomen, heeft de regering destijds gekozen voor een beleidsneutrale implementatie. Dit houdt in dat waar de AVG ruimte liet voor nationale keuzes, het toenmalige beschermingsniveau van de Wbp is gehandhaafd. Het is echter goed mogelijk dat de Uitvoeringswet op bepaalde punten verbeterd kan worden ten opzichte van de Wbp. Om deze reden heeft de regering destijds een motie van Tweede Kamerleden overgenomen. Daarmee is beloofd dat de regering binnen een half jaar na inwerkingtreding van de AVG en Uitvoeringswet de Tweede Kamer zal berichten over de uitwerking van de wetgeving ten opzichte van in elk geval elf punten. Dat is in april van dit jaar gebeurd. Hieruit kwam naar voren dat er sprake is van ‘achterstallig onderhoudʼ van administratieve lasten en dat meer voorlichting gewenst is, voornamelijk voor kleine maatschappelijke organisaties.

In de recente kamerbrief benadrukt Minister Dekker het belang van deze voorlichting. Er zijn echter ook een aantal punten geïdentificeerd waar meer actie voor nodig is, bijvoorbeeld door een wetswijziging van de Uitvoeringswet.

Verder lezen bij de bron
Anouk Tijhuis
Recente berichten van Anouk Tijhuis (bekijk alles)
    Handreiking Verhogen bewustzijn informatiebeveiliging
    SIEM en SOC verhogen digitale weerbaarheid

    Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
    Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap