Kamerbrief IV-governance Rijk en toekomst BIT

Minister Knops stuurt de Tweede Kamer een beleidsreactie op het ABDTopconsult-onderzoek naar aanleiding van de motie Middendorp, de beleidsdoorlichting Bureau ICT-toetsing (BIT) en de externe evaluatie BIT.

Aanleiding

Sinds de aanbevelingen van de Commissie Elias in 2014 is veel werk verzet om de sturing op de informatievoorziening (IV) binnen de Rijksdienst te verbeteren. Zo is het CIO-stelsel versterkt, is de positie van de CIO geborgd en is het tijdelijke Bureau ICT-toetsing (BIT) opgericht. Hiermee is de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd aan de beheersbaarheid van grote ICT-projecten. In diezelfde periode zijn het tempo en de complexiteit van digitale ontwikkelingen binnen de samenleving en de overheid echter ook alleen maar verder toegenomen, wat ons dwingt om scherp te blijven kijken naar de effectiviteit en toekomstbestendigheid van de huidige governancestructuur.

De minister van BZK heeft in oktober vorig jaar aangekondigd dat het kabinet, in het licht van de digitale ontwikkelingen, de sturing op alle aspecten van IV (waaronder informatiebeveiliging, ICT-beheersing en IT-beheer) binnen de Rijksdienst verder wil versterken. Ten behoeve hiervan zijn de coördinerende bevoegdheden voor de minister van BZK vergroot en is een nieuw pakket aan maatregelen aangekondigd, waar nu binnen de Strategische I-agenda 2019-2021 door CIO Rijk en het CIO-beraad uitvoering aan wordt gegeven.
Uw Kamer heeft met de motie Middendorp de minister van BZK destijds, in reactie op deze sturingsmaatregelen, verzocht om ook de meerwaarde van een eventuele Rijksinspectie Digitalisering te verkennen. Deze verkenning is recent door ABDTOPConsult opgeleverd, waarbij in de volle breedte is onderzocht hoe de IV-governance binnen het Rijk verder versterkt kan worden. Dit heeft geresulteerd in het bijgesloten rapport ‘IV en overheid: de pubertijd voorbij?’.
Het functioneren van het BIT, als onderdeel van de bestaande governance-structuur, is sinds november 2018 eveneens met een tweetal onafhankelijke onderzoeken geëvalueerd. De uitkomsten van het eerste onderzoek, de in opdracht van de Toezichtsraad BIT uitgevoerde periodieke evaluatie, heb ik reeds op 29 maart jl. aan uw Kamer aangeboden maar is hier voor de volledigheid nogmaals bijgesloten.

Verder lezen bij de bron
Anouk Tijhuis
Recente berichten van Anouk Tijhuis (bekijk alles)
    1 op 3 Nederlandse werknemers niet op de hoogte van AVG-beleid
    Implementatiehandboek Veilig mailen

    Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
    Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap