Waar gaat de Wet digitale overheid over?


Onze maatschappij digitaliseert steeds verder. Zeker sinds corona regelen we nog meer zaken online dan we al deden. Vorig jaar is het wetsvoorstel voor de Wet digitale overheid (Wdo) aangenomen door de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat deze nieuwe wet gaat zorgen voor betere bescherming rond digitalisering, maar ook voor betere toegankelijkheid. Maar waar gaat deze wet nu precies over? Wanneer gaat de wet (pas) van kracht en wat betekent dit voor jouw gemeentelijke organisatie?

Wat is het? 

Digitale ontwikkelingen vragen om nieuwe standaarden en regelgeving om de veiligheid en privacy van jouw gegevens te waarborgen. Het wetsvoorstel Wet digitale overheid (Wdo) is daarom gericht op het verbeteren van de digitale toegang (van marktpartijen zoals banken, telefoonbedrijven en ICT-leveranciers), tot dienstverlening voor burgers en bedrijven. De wet kent een lange aanlooptijd en heette oorspronkelijk ‘Wet generieke digitale infrastructuur (GDI)’. Het eerste deel (ook wel tranche genoemd) van het wetsvoorstel gaat over veilig inloggen op online dienstverlening bij de (semi)overheid. Er worden o.a. veiligheidsstandaarden voor elektronisch verkeer verplicht gesteld. Ook geeft het voorstel regels over informatieveiligheid en over de toegang van burgers en bedrijven tot overheidswebsites. In de basis gaat het dus om online toegang:

  1. Wie ben je? (identificatie),
  2. hoe bewijs je dat? (authenticatie) en
  3. wat mag je? (autorisatie).

Meer weten over authenticatie en autorisatie? Lees dan ook onze eerdere blogs over toegangsbeveiliging (authenticatie) en autorisatie.

Het wetsvoorstel sluit aan op het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van het kabinet-Rutte III, waarin is vastgelegd dat aanpassingen aan de digitale samenleving van de overheid niet alleen noodzakelijk is, maar dat het ook mogelijkheden biedt voor een betere dienstverlening.

Deze blog is ook in audiovisuele vorm te bekijken.
Ga naar de audio versie van deze blog

Waarom?

Tot op heden bepalen organisaties hoe jij je als burger identificeert. De overheid, een webwinkel, verzekeraar of je bank: allemaal hebben ze een eigen manier van inloggen. Met als resultaat dat je als burger vele usernames, wachtwoorden, et cetera moet gebruiken én onthouden. Dit is lastig en risicovol voor zowel de burger als organisaties. De wens is dat je als burger bepaalt hoe jij jezelf identificeert. Het wetsvoorstel Wdo eist dat dienstverleners die in het BSN-domein werken, hun digitale diensten voor burgers ontsluiten met DigiD én een private inlogmiddel, zodat de burger kiest waarmee hij wil inloggen. De toe te laten publieke en private inlogmiddelen moeten voldoen aan de Europese eisen aan inlogmiddelen (eIDAS-verordening), zodat de wet aansluit bij Europese ontwikkelingen in digitale overheidsdienstverlening en inloggen bij de overheid.

Veilig en betrouwbaar inloggen

Daarmee moet de nieuwe regelgeving ervoor zorgen dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij gemeenten en overheid. Met veilig en betrouwbaar inloggen wordt bedoeld dat burgers elektronische identificatiemiddelen (eID) krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid dan het huidige DigiD. Deze identificatiemiddelen geven publieke dienstverleners meer zekerheid over iemands identiteit. Het wetsvoorstel is een zogeheten ‘kaderwet’. Dit betekent dat de wet algemene principes, verantwoordelijkheden en procedures regelt, maar geen gedetailleerde regels beschrijft. De wet zorgt zo voor flexibiliteit bij nieuwe ontwikkelingen. Maar ook dat belangrijke randvoorwaarden en zekerheden voor burgers, zoals gebruikersvriendelijkheid, betrouwbaarheid (je moet zeker weten dan je de juiste persoon voor je hebt), veiligheid, privacy en digitale inclusie (niet iedereen is even digivaardig), altijd geborgd zijn. Het is de bedoeling dat de Wdo het straks mogelijk maakt voor burgers om via publieke én private inlogmiddelen digitaal zaken te doen met bijvoorbeeld gemeenten en zorginstanties. Alleen middelen die door de overheid op veiligheid en betrouwbaarheid zijn gecontroleerd worden toegelaten. Die zijn dan in het publieke domein toegestaan. Het inloggen bij diensten van commerciële/private partijen zoals webwinkels wordt niet in deze wet geregeld. Wel kunnen burgers met de gecontroleerde private middelen ook daar inloggen. Zo heeft het wetsvoorstel toch een breder effect en voordeel voor veilig en betrouwbaar inloggen. Kortom, win-win.

Wat betekent dit voor jouw gemeente?

In het wetsvoorstel Wdo wordt verplicht gesteld dat het betrouwbaarheidsniveau van identificatiemiddelen, zoals DigiD en eHerkenning ‘substantieel’ of ‘hoog’ moeten zijn. ‘Laag’ en ‘middel’ zijn dus niet meer voldoende. Dit betekent dat het voor gemeenten verplicht wordt om veiligere inlogmethodes te gebruiken dan alleen een inlognaam en wachtwoord. Na inwerkingtreding moet je als gemeente:

  • je digitale diensten indelen naar betrouwbaarheidsniveau;
  • een acceptatieplicht hebben voor toegelaten inlogmiddelen;
  • je informatiebeveiliging op orde hebben;
  • meebetalen voor het gebruik van inlogmiddelen door burgers.

Daarnaast bevat het wetsvoorstel van de Wdo ook grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens. Het gaat om de gegevens die voor overheden en private partijen noodzakelijk zijn voor de uitvoering en het verlenen van veilige toegang tot de elektronische dienstverlening. Ook worden nog regels opgesteld voor de verstrekking van persoonsgegevens en de bewaartermijnen en komen er eisen aan verwerking, beveiliging en betrouwbaarheid van persoonsgegevens.

Wanneer van kracht? 

De kaderwet Wdo is op 18 februari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer. Bij behandeling in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris naar aanleiding van Kamervragen besloten de wet te wijzigen. Door deze wetswijziging wordt de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding van de wet juli 2022. De daadwerkelijke datum van de inwerkingtreding is afhankelijk van wanneer de Kamer het wetsvoorstel met de wijziging bespreekt. Vervolgens zal de Wdo gefaseerd in werking treden. De wet geldt pas als jouw organisatie er technisch én organisatorisch klaar voor is om aan te sluiten. 

Impactanalyse VNG

Uit een eerste impactanalyse van de VNG blijkt echter dat de Wdo onder de huidige omstandigheden niet goed uitvoerbaar is voor gemeenten. Het onderzoek richtte zich op enkele onderdelen van de Wdo die inmiddels zijn uitgewerkt, te weten: informatiebeveiliging, acceptatieplicht en betrouwbaarheidsniveaus van inlogmiddelen voor publieke dienstverlening. Wat blijkt? Er zijn nog te veel onduidelijkheden waardoor het voor gemeenten moeilijk is om zich voor te bereiden op de wet. Daarnaast dienen inwoners en organisaties goed te worden meegenomen in het proces. In het rapport worden aanbevelingen gegeven om ervoor te zorgen dat gemeenten de wet wel succesvol kunnen implementeren. Het hele rapport kun je hier lezen.

Meer informatie?
Heb je na het lezen van deze blog vragen of hulp nodig binnen jouw gemeente op dit vlak? Laat ons dit dan even weten en neem contact met ons op.  

Erna Havinga
Laatste berichten van Erna Havinga (alles zien)

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Training

BIO voor applicatiebeheerders

Kijk voor meer informatie op onze website

Meer blogs lezen

Behaviour by Design?

Alleen technische beveiligingsmaatregelen nemen om incidenten te voorkomen is nooit genoeg. Uiteindelijk draait het om het gedrag van mensen. Maar hoe zorg je voor bewuste medewerkers? Ofwel, hoe maak je bewustwording tot een succes?

Gezichtsherkenning een inbreuk op de privacy?

Gezichtsherkenning is een methode om de identiteit van personen te ontdekken of te controleren aan de hand van hun gezicht. Privacyorganisaties maken zich zorgen over de opmars van slimme camera’s met gezichtsherkenning. Want hoe zit het met het w…

Wanneer gebruik je BBN2+?

Binnen de BIO wordt gebruik gemaakt van drie basisbeveiligingniveaus, ook wel BBN’s genoemd. Voor de meeste informatiesystemen is BBN2 voldoende. Maar het kan voorkomen dat een gemeentelijk informatiesysteem een hoger beschermingsniveau nodig heef…

Functionaris Gegevensbescherming versus Privacy Officer – wie doet wat?

Als het gaat om privacy zijn diverse functies te onderscheiden. Zo spreken we over de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de Privacy Officer (PO). Maar wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe verhouden deze functies zich tot elkaar? En wat zijn…

Risicoanalyse aan de hand van het MAPGOOD-model

Bij een risicoanalyse worden bedreigingen en risico’s benoemd en in kaart gebracht. Vaak is het voor organisaties lastig om vanuit het niets bedreigingen en risico’s op het gebied van informatiebeveiliging te benoemen. Een veel gebruikt model om d…

Model DPIA Rijksdienst 2.0; what’s new?

De Rijksoverheid is verplicht om bij de ontwikkeling van nieuwe wetgeving rekening te houden met de resultaten van een Data Protection Impact Assessment (DPIA). De template van de DPIA Rijksoverheid is geactualiseerd. Wat is er veranderd? In deze …