Privacyreglement basisregistratie personen

De gemeente Oost Gelre heeft onlangs het Privacyreglement basisregistratie personen 2020 vastgesteld. Handige inspiratie voor andere gemeenten!

Privacyreglement basisregistratie personen gemeente Oost Gelre 2020

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

De wet: de Wet basisregistratie personen
Het besluit: het Besluit basisregistratie personen
De verordening: de Verordening basisregistratie personen vastgesteld door de Gemeenteraad op 8 mei 2018. Basisregistratie: de basisregistratie personen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de wet.
GBA-V: de verstrekkingsvoorziening zoals bedoeld in artikel 66a van het besluit.
Autorisatiebesluit: een besluit zoals bedoeld in artikel 3.2 van de wet, betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V.
Ingeschrevene: diegene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen.
Ingezetene: de ingeschrevene die zijn adres heeft in de gemeente Oost Gelre en op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen.
Authentiek gegeven: een in de BRP opgenomen gegeven dat op grond van artikel 1.6 van de wet als authentiek wordt aangemerkt.
Aangehaakt gegeven: een in de BRP over de ingeschrevenen opgenomen gegeven dat niet behoort tot de verplichte gegevensset van de BRP, maar dat de gemeente per persoon bijhoudt voor eigen gebruik.
Bijhoudingsgemeente: de gemeente waarvan het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 1.4 van de wet verantwoordelijk is voor de bijhouding van de persoonslijst.
Beheerder: de functionaris die namens de gemeente verantwoordelijk is voor de dagelijkse zorg voor de BRP.
Bestuursorgaan: een orgaan van een rechtspersoon dat krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed.
Binnengemeentelijke bestuursorgaan: een bestuursorgaan van de gemeente.
Derde: elke andere persoon of instelling dan een bestuursorgaan, een ingeschrevene of een geregistreerde.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

CISO versus ISO, wie doet wat?
Binnen de gemeente hebben we de (verplichte) CISO en/of ISO. Maar welke taken horen er nu eigenlijk bij de CISO te liggen en wat zou de ISO moeten doen? Kortom, hoe verhouden deze functies zich tot elkaar en wat zijn de verschillen?
Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in

Meer recente berichten

IT Auditors: overmaat audits frustreert ziekenhuizen
Verder lezen
Streng zijn met privacy levert nieuwe klanten op
Verder lezen
Ethiek is kritische factor voor succes ai
Verder lezen
Cybersecurity krijgt krachtige impuls
Verder lezen
Overheid werkt aan databescherming tegen kwantumgeweld
Verder lezen
Facebook aangeklaagd voor volgen van iPhone gebruikers
Verder lezen
Patiente krijgt 2000 euro omdat secretaresse ziekenhuis haar dossier bekeek
Verder lezen
De werking van de CLOUD Act bij dataopslag in Europa
Verder lezen
Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen