Privacy Protocol Sociaal Domein

Met dit Privacy Protocol voor de toegang tot het sociaal domein breng je je gemeente op de hoogte van hoe om te gaan met de verwerking van persoonsgegevens. De gemeente Oosterhout heeft dit protocol reeds opgesteld, welke je kan gebruiken als voorbeeld.

Gemeente is eindverantwoordelijk voor bescherming privacy

  • De gemeente is op grond van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet verantwoordelijk voor de toegang tot het sociaal domein. De gemeente heeft ervoor gekozen om de vraagverheldering en evaluatie op het gebied van de toegang tot bepaalde Wmo- en Jeugdhulpvoorzieningen onder haar verantwoordelijkheid uit te laten voeren door de Stichting. Hiertoe is mandaat verleend. Vraagverheldering houdt in dat medewerkers in dienst van de Stichting namens de gemeente het vooronderzoek doen, het (keukentafel)gesprek met de cliënt voeren en een plan van aanpak opstellen.
    • In het geval van Wmo voorzieningen kan de gemeente vervolgens besluiten tot verstrekking van een maatwerkvoorziening
    • In het geval van Jeugdhulpvoorzieningen, besluit de medewerker van het sociaal wijkteam over de verstrekking van voorzieningen.
  • De gemeente is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de toegang tot het sociaal domein. De Stichting is verwerker van de gemeente.
Verder lezen bij de bron
Nieuwe relaties gemeenten en leveranciers
FG Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Comment

Reacties zijn gesloten.

Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap